Dr Tansu KÜÇÜKÖNCÜ — Verisi Olmayan (beyin travmalı Nöroloji hastalarından kendim ölçtüm dediği Elektroensefalografi (EEG) Beyin verileri) UYDURMA Doktora Tezi : Eyyüp Gülbandılar, 2004

Dr Tansu KÜÇÜKÖNCÜ —
Verisi Olmayan (beyin travmalı Nöroloji hastalarından
kendim ölçtüm dediği Elektroensefalografi (EEG) Beyin verileri)
UYDURMA Doktora Tezi : Eyyüp Gülbandılar, 2004

 

Eyyüp Gülbandılar,
“Bulanık Mantık Algoritması ile
Beyin Travma Derecesinin İncelenmesi”,
2004, 47 sf., doktora tezi,
Gazi Üniversitesi, Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü
Tez danışmanı : İnan Güler
Tez jürisi üyeleri : Çetin Elmas, Ömer Faruk Bay, Raşit Ahıska,
Şaban Özer

Göstermediği ve “ölçtüğünü ve var olduklarını belgeleyemediği”
“elektroensefalografi (EEG) (beyin)” verilerini
Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ve
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Nöroloji Polikliniği’nde
beyin travması geçirmiş hastalardan
kendim ölçtüm”
der.

Tezdeki HİLELER :
SAHTECİLİK :

– Tezde hiçbir çalışma yapılmadığı halde yapılmış gibi gösterilmiş olması

– Tezdeki “elektroensefalografi (EEG) (beyin)” verilerinin ve bunlara bağlı sonuçların
UYDURMA olması :
— beyin (nöroloji) hastalıklarının teşhisi konusunda,
tamamen tıbbi veriler üzerine kurgulandığı halde,
bu TIBBİ VERİLERİN HİÇBİRİNE YER VERİLMEMESİ ve
nerede – ne zaman – ne şekilde – ne amaçla –
kimler tarafından – kimlerden ölçüldüğüne yer verilmemesi ve
VERİLERE DAİR HİÇBİR KAYNAK GÖSTERİLMEMESİ
— “Elektroensefalografi (EEG) (beyin)” verileri,
Uçman Ergün tarafından kaydedilmiş gibi anlatılmaktadır ;

Eyyüp Gülbandılar tıp doktoru değildir,
İnan Güler de tıp doktoru değildir (!) :

– “İnsan Gönüllüleri Üzerindeki Tıbbi Araştırmalarda Etik İlkeler” başlıklı
Dünya Tıp Birliği Helsinki Bildirgesi’ni (Haziran 1964) açıkça ihlal etmesi

– İÇİNDE HİÇBİR ŞEY OLMAMASI

– Eğitim ve Teknik Eğitim konularında hiçbir şey içermemesi
(Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi bölümünde önerilmemesi ve onaylanmaması gerekmesi)

– Tezde “elektroensefalografi (EEG) (beyin)” verileri kısmında kullanıldığı iddia edilen
VAR OLMAYAN veriler
(uzman doktorlar gerekmekte, hastane ortamı gerekmekte) :

Tezde hiçbiri gösterilmeksizin kullanıldığı (??) ve
hiçbir kaynak ve sorumlu uzman doktor ve
diğer hiçbir detay (zaman, yer vd) gösterilmeksizin
Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ve
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Nöroloji Polikliniği’nde kaydedildiği (??)
iddia edilen ve tez boyunca gerekli uzmanlığa sahip olmadığı halde
Eyyüp Gülbandılar tarafından kaydedilmiş
gibi anlatılan tıbbi veriler:

– farklı derecede beyin travması geçirmiş 26 hasta ve
5 sağlıklı kişiden kaydedilen
elektroensefalografi (EEG) işaretleri (beyin (nöroloji) doktoru gerekmekte).

Bu hastaları bulabilmek, bir araya gelebilmek için de,
ne derecede ne hastası olduklarını anlayabilmek için de
ilgili uzman doktor (beyin (nöroloji)) olmak gerekmekte.

Tezde kaynak gösterilmeksizin
“gerekli görülen hastaların bilgisayarlı tomografi filmleri istenerek
teşhise destek sağlanmıştır.” (sf. 27, paragraf 1)
denmiştir.
Bu, ise ayrı bir uzman doktor (radyoloji) gerekmekte.

Tezde 26 hastadan kaydedilen
486 EEG kanal kaydının
439’unun (% 90.33) ve
5 sağlıklı kişiden kaydedilen tüm EEG kayıtlarının
hekim teşhisine uygun olarak sınıflandırıldığı (??),
iddia edilmekte.

Tezde yapıldığı (??) iddia edilenlere dair tek bahis bu :
verilere (EEG kayıtları, hastaların Ek-1 (sf. 48) içeriğindeki vd bilgileri)
dair hiçbir ipucu YOK,
verilerin sınıflandırılmasında
(sağlıklı, 4 farklı derecede travma : hafif, orta, ağır)
kullanıldığı (??) iddia edilen kuralların neye dayandığına dair
hiçbir ipucu YOK.

Kısaca, tezde hiçbir şey YOK !

İnan Güler’in,
Eyyüp Gülbandılar’ın elinde 1 tane veri bile olmadığını
bilmemesi mümkün değil ; aksine
Eyyüp Gülbandılar’ın elinde 1 tane veri bile olmaksızın bu
“İÇİNDE HİÇBİR ŞEY OLMAYAN, tamamen UYDURMA”
doktora tezini yazmaya,
İnan Güler tarafından yönlendirildiği açıktır.

Tez jürisi de özel seçilmiş, içlerinde 1 tek tıpçı yok (ne beyin (nöroloji) ne diğer),
diğer tıpçılar bir yana,
100 mt ötelerindeki Gazi Üniversitesi’nin tıpçıları bile
tezden özellikle uzak tutulmuş.

*****

Tezde tıbbi verilere dair bahislerin tamamı :

(Özet)
“Bu çalışmada, elektroensefalografi (EEG) ve
travma puanlarından (TP) sağlanan verilerin
bulanık mantık algoritmasında kullanılmasıyla
travmatik beyin yaralanmasının (TBY) derecesini belirleyecek
sistemin geliştirilmesi amaçlanmıştır.
Değişik yaş ve cinsiyetlerdeki
TBY ‘lı 26 hastadan elde edilen
verilerin göz önünde tutulduğu çalışmada,
sağlıklı 5 kişi kontrol grubu olarak değerlendirilmiştir.
…. çalışma sonuçlarının doğruluğu,
EEG, TP ve Bilgisayarlı Tomografi (BT) verileri kullanılarak
karar veren hekimin teşhis sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır.
Kontrol grubunda, hekim teşkisinin, bulanık mantık sisteminin
sonuçlarıyla aynı olduğu saptanmıştır.
Genel olarak,
bulanık mantığın ve hekimin teşhis sonuçları
486 EEG kanal bilgisinin
439’u için aynı sonuçları ortaya koymuştur (%90.33).
İstatistiksel analiz sonucunda da,
bulanık mantık ve hekim teşhisleri arasında
anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmüştür ….”

(Abstract)
“The aim of this study is to develop a diagnostic system
to detect the severity of Traumatic Brain Injuries (TBY)
using fuzzy logic with
data obtained from EEG and Trauma Scores (TP).
In the present study,
data from 26 patients with TBY in
varying age and gender were used.
A control group of 5 healthy people were subjected to examination.
…. The accuracy of the system is verified
comparing to physicians’ decision
which uses conventional data from EEG, TP and/or BT.
Findings of physician with compared outputs of fuzyy logic.
The control group was found healthy from
conventional physician examination and fuzzy logic process.
In general,
decisions of physician and outputs of fuzzy logic were
the same for 439 out of
486 EEG channel data (90.33 %).
The statistical analysis showed a significant relationship between
fuzzy logic and physician’s findings ….”

(Teşekkür)
“kıymetli tecrübelerinden faydalandığım
Doç.Dr. Zeki GÖKÇİL ve Yrd.Doç.Dr Ayşe TUNCA’ya,
ayrıca laboratuar kayıtlarında desteklerini esirgemeyen
Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi EEG Laboratuarı teknisyeni Başak DAŞKIN’a,
Gülhane Askeri Tıp Akademisi EEG Laboratuarı teknisyenleri
Ülkü TÜRKUĞUR ve Selahattin AKYÜZ’e …. teşekkürü bir borç bilirim.”

(sf. 8)
“2.5. Elektroensefalografi

Bu tezde yararlanılan yöntem olan elektroensefalografi,
beyindeki elektriksel aktiviteleri ölçmekte kullanılmaktadır.
Beyin yüzeyinden ya da başın dış yüzeyinden yapılan kayıtlar
beyinde sürekli bir elektriksel aktivitenin bulunduğunu göstermektedir.”

(sf. 22)
“2.5.1 Elektroensefalografinin ölçümü

…. Baş üzerine uygun noktalara konmuş 20 elektrottan elektriksel işaretler alınır.”

(sf. 27)
“Bu çalışmada Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi ve
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Nöroloji Polikliniği’ne başvuran,
farklı derecede beyin travması geçirmiş
26 hasta ve 5 sağlıklı kişi kullanılmıştır.
Hastaların yaş dağılımları 16-66 arasındadır.
Çalışma, 8’i bayan 18’i erkek olmak üzere
toplam 26 hasta üzerinde gerçekleştirilmiştir.
Polikliniğe travma şikayeti ile baş vuran hastalardan;
kimlik bilgileri, travma geçirdikleri süre, kullandığı ilaçlar ve fizyolojik
durumları hakkındaki kişisel bilgileri toplanmıştır
…. Sakinleştirici kullanan hastalar değerlendirme dışı bırakılmıştır.
Hastaların öncelikle hekim tarafından muayeneleri yapılmış ve
gerekli görülen hastaların bilgisayarlı tomografi filmleri istenerek
teşhise destek sağlanmıştır.

Çalışmada travma dereceleri,
…. MatLab’da hazırlanan program kodları kullanılarak belirlenmiştir.
Hastalardan toplanan Ek-1 bilgileri kullanılarak,
her bir hastanın travma puanı ve
Glasgow koma ölçeği bilgileri oluşturulmuştur.
…. travma puanları hesaplanmıştır.
Elde edilen bu travma puanı bilgisi ile
bulanıklaştırma
birinci giriş bilgisi oluşturulmuştur.
İkinci giriş bilgisi olarak
hastaların EEG kayıtları kullanılmıştır.
Medelec Profile EEG cihazı kullanılarak
hastaların kayıtları gerçekleştirilmiştir.
Hastaların istirahat pozisyonundaki ve
uyanık konumdaki kayıtları yapılmıştır.
Elektrotlar, hastanın kafatası üzerine
uluslararası 10-20 sistemine göre yerleştirilmiştir.
EEG kayıtları ortalama 29 dakika sürmüştür.
Kayıtlama esnasında
256 örnekleme hızı ve 0.5 Hz ile 70 Hz arasında
band geçiren filtreleme yapılmıştır.
Grafik formunda elde edilen EEG kayıtları (Şekil 4.2),
Medelec Profile software kullanılarak ASCII formatına dönüştürülmüştür.
…. Bu kayıtlar, MatLab programı kullanılarak
kesikli Fourier dönüşümü (DFT) yapılmış ve
frekans bilgilerine ulaşılmıştır (Şekil 4.3).
Elde edilen bu frekans bilgileri ile
her bir noktadan alınan bilgiler ayrı ayrı kaydedilerek
bulanıklaştırma biriminin
ikinci giriş bilgisi oluşturulmuştur.”

(sf. 39)
“5. BULGULAR VE TARTIŞMA

26 hastadan elde edilen 286 adet EEG verileri kayıtları ile
travma puanları dikkate alınmış
ve beyin travma dereceleri,
bulanık mantık yöntemi kullanılarak değerlendirilmiştir.
Ayrıca bu hastaların; klasik EEG bilgileri, travma puanları ve
bilgisayarlı tomografi filmleri
hekim tarafından incelenerek travma derecesi belirlenmiştir.
Hekimin teşhis sonuçları ve bulanık mantık değerlendirme sonuçları,
SPSS paket programı kullanılarak karşılaştırılmıştır. ….

Çizelge 5.1. Bulanık mantık ve hekim sonuçlarının karşılaştırılması

Hekim Değerlendirmesi
Ağır    Orta    Hafif    Sağlıklı    Toplam
———————————
Bulanık mantık
değerlendirmesi
Ağır        34         2           2              0              38
Orta         0         0           0              0                0
Hafif          0       16       184            18             218
Sağlıklı         0         0           9           221           230
Toplam       34       18        195          239            486

Hekim tarafından tanı konulan
34 adet ağır dereceli travmalı teşhisi;
bulanık mantık değerlendirmesi ile uyum içindedir.
Hekim tarafından
195 kanal kaydı hafif dereceli travmalı olarak değerlendirilirken,
bulanık mantık ile bu oran 184 olarak tanımlanmıştır.
Geriye kalan 9 kanal bilgisi sağlıklı,
2 kanal bilgisi ise ağır dereceli travmalı olarak değerlendirilmiştir.
Yine klasik yöntemle ortaya konulan
239 adet sağlıklı kanal bilgisi,
bulanık mantık değerlendirmesi ile
221 adet olarak bulunmuştur.
Buna karşılık
18 kanal bilgisi hafif derecede travmalı olarak belirlenmiştir.
Ayrıca Hekim tarafından
18 kanal bilgisi orta dereceli travmalı olarak belirlenmesine rağmen,
bulanık mantık ile
bunların 2 tanesi ağır dereceli,
16 tanesi hafif dereceli travmalı olarak
belirlenmiştir.
Kontrol grubu olarak seçilen
5 kişinin hekim teşhis sonuçları ve
bulanık mantık değerlendirmeleri
bir biri ile örtüşmektedir.

Genel olarak
bulanık mantık değerlendirmesi ile hekim değerlendirmesi,
486 EEG kanal bilgisinin
439 çıktısı için aynı sonucu vermiştir (%90.33).”

(sf. 41)
“6. SONUÇ

Bu tezde, bulanık mantık algoritmasını kullanarak
travma derecesini belirleyecek bir sistem geliştirilmiştir.
Çalışmada farklı yaş ve cinsiyetlerde,
değişik derecede travma geçirmiş
toplam 26 hasta kullanılmıştır.
Ayrıca kontrol grubu olarak 5 sağlıklı kişi seçilmiştir.
…. Bulanık mantığın ortaya koyduğu sonuçlar ile
hekim tarafından ortaya konulan sonuçlar karşılaştırıldığında,
486 EEG kanal kaydının 439’unda %90.33 oranında
uyum içinde olduğu görülmüştür.
Yapılan istatistiksel değerlendirmeler sonucunda,
hekim teşhisi ile bulanık mantık sonuçları arasında
anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmüştür
…. Kontrol grubu olarak seçilen 5 hastanın,
hekim sonuçları ile bulanık mantık sonuçları arasında
tam bir ilişkinin olduğu bulunmuştur.
Fakat hekim tarafından
orta dereceli olarak teşhis edilen 18 kanal bilgisi
bulanık mantık tarafından
2’si ağır dereceli
16’sı hafif dereceli travmalı olarak
değerlendirilmiştir.

…. Klasik EEG kayıtları travmadan hemen sonra kullanılabilir.
Buna karşılık değerlendirmesi uzmanlık gerektirmektedir.”

*****

Gazi Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi var ;
üstelik ülkemizdeki en büyük ve en çok imkana sahip olanlardan 1’i.
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ile doktora tezinin yazıldığı
Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü (Teknik Eğitim Fakültesi)
arasındaki mesafe 100 (yüz) metre civarında.

Eyyüp Gülbandılar, doktora sırasında (öğretim görevlisi) ve
hala (yardımcı doçent) Kütahya Dumlupınar Üniversitesi akademik personeli.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde nöroloji uzmanı doktor çok ;
bunlara gelen hasta sayısı, karşılaştıkları hastalık türleri,
tıbbi cihazları, yaptıkları çalışmalar çok.

Eyyüp Gülbandılar,
“İÇİNDE HİÇBİR ŞEY OLMAYAN, tamamen UYDURMA”
bir doktora tezi vermek yerine,
tıbbi veriler üzerinde çalışarak bir doktora tezi yazmak isteseydi,
bu imkana fazlasıyla sahipti ;
5 dakikadan az yürüyerek ulaşabileceği
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki ya da
Kütahya’daki bir hastanedeki uzman doktorlardan istediği
tıbbi verileri alabilirdi,
tıbbi veriler ölçülürken doktorların yanında durabilir, izleyebilir,
nasıl yapıldığını öğrenebilirdi,
tezdeki yöntemlerini ve ulaştığı sonuçları,
uzman doktorlara danışabilir, doğrulatabilirdi.

Nihal Fatma Güler ve İnan Güler,
Eyyüp Gülbandılar’ın
“İÇİNDE HİÇBİR ŞEY OLMAYAN, tamamen UYDURMA”
bir doktora tezi vermek yerine,
tıbbi veriler üzerinde çalışarak bir doktora tezi yazmasını isteselerdi,
onu buna çok kolay yönlendirebilirlerdi.

*****

Kim kimdir ? :

– İnan Güler

– Çetin Elmas

– Ömer Faruk Bay

– Raşit Ahıska

– Şaban Özer

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: